Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

TRANSPORT
SWISS KRONO OSB/3 należy transportować i przechowywać z należytą ostrożnością, aby uniknąć uszkodzeń.

PRZECHOWYWANIE PALET W MAGAZYNIE
SWISS KRONO OSB/3 należy przechowywać w zamkniętym i wentylowanym magazynie. Płyty można również przechowywać pod zadaszeniem, aby uniknąć narażenia na opady atmosferyczne.

SKŁADOWANIE PŁYT NA MIEJSCU BUDOWY
Jeżeli składowanie płyt pod dachem nie jest możliwe, należy zapewnić kawałek równego podłoża, np. platformę. Płyty powinny być odizolowane od podłoża warstwą folii z tworzywa sztucznego. Palety należy zabezpieczyć folią z tworzywa sztucznego, plandeką lub innym wodoodpornym materiałem ze swobodnym dostępem powietrza. Odpowiednie zabezpieczenie palet z płytami pokazano na poniższych rysunkach:

Przed użyciem na budowie płyty powinny być przechowywane w nowych warunkach przez 24 godziny. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony materiałów drewnopochodnych wilgotność płyt podczas montażu nie powinna przekraczać 15%. Przy takim poziomie wilgotności nie ma ryzyka rozwoju grzybów ani pleśni. Płytę SWISS KRONO OSB/3 należy starannie chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą, zarówno podczas składowania, jak i prac budowlanych. Bezpośrednio po montażu na zewnątrz (na ścianach zewnętrznych i dachu) płyty należy zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Jeżeli płyty SWISS KRONO OSB/3 są przez dłuższy czas narażone na działanie wilgoci, ich krawędzie mogą lekko spęcznieć. Pęcznienie, zgodnie z obowiązującą normą, może wynosić do 15% w przypadku płyt SWISS KRONO OSB/3. W niektórych przypadkach może być konieczne zeszlifowanie krawędzi w celu uzyskania równej płaszczyzny przed ułożeniem elementów wykończeniowych, jak np. dachówki bitumiczne na dachu. Każda płyta SWISS KRONO OSB/3 posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu płyty z prostymi krawędziami należy układać w taki sposób (z nadrukiem skierowanym do góry lub do dołu), aby w przyszłości można było zidentyfikować daną płytę. Z punktu widzenia konstrukcji nie ma znaczenia, czy płyta SWISS KRONO OSB/3 jest umieszczony nadrukiem do góry, czy do dołu. Płyty z krawędziami na pióro i wpust mają swoją lewą i prawą stronę. Prawa strona jest tą, która po montażu tworzy gładką i równą powierzchnię. Lewa strona ma małą szczelinę dylatacyjną w miejscu łączenia płyt oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty. 
Jeżeli płyta SWISS KRONO OSB/3 jest układana w pasie dłuższym niż 12 m, należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 25 mm.


PODŁOGA

1 Dylatacja 12 mm
2 Gwoździe co 15 mm na przemian
3 Podłoga nośna ułożona prostopadle do belek stropowych
4 Dylatacja 3 mm
5 Warstwa renowacyjna ułożona prostopadle do warstwy nośnej
6 Klej montażowy
7 Gwoździe na podporach podłogowych
8 Dylatacja 3 mm

Płyty o krawędziach prostych należy łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty należy układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie podczas opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody.

W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem należy zastosować wiatroizolację , po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi.

Do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm

Uwaga

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, mają one inną charakterystykę hartowania.

W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1 cm pomiędzy podłogą a ścianą. 

Odstęp między legarami [mm] 400 500 600
Sugerowana grubość płyty OSB [mm] 15–18 18–22 22

Film instruktażowy dotyczący montażu płyt OSB na podłodze


ŚCIANA

1 Drewno lub stalowa rama
2 Dylatacja 3 mm – nie wypełniać łączeń
3 10-milimetrowa dylatacja między płytą a ścianą fundamentową
4 10-milimetrowa szczelina dylatacyjna na belce żelbetowej
5 Dylatacja 3 mm
6 Dylatacja 3 mm – nie wypełniać łączeń
7 Przymocować płyty wzdłuż lub w poprzek do belek konstrukcyjnych

Płyty SWISS KRONO OSB/3 można montować na ścianach zarówno poziomo, jak i pionowo. Między płytami oraz wokół otworów drzwiowych i okiennych należy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 3 mm. Zalecana grubość płyty dla ścian domów szkieletowych 12 mm dla rozstawu słupków 400 i 600 mm.
Płyty SWISS KRONO OSB/3 stosowane na ściany powinny być mocowane za pomocą wkrętów do drewna, gwoździ pierścieniowych lub spiralnych o długości odpowiadającej co najmniej 2,5 x grubości płyty.

 

Uwaga

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do płyt drewnopochodnych. 
Gwoździe należy wbijać co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ścian gwoździe należy wbijać co 10 cm. Odległość między gwoździem a krawędzią płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.

Film instruktażowy dotyczący montażu płyt OSB na ścianach


DACH

1 Krokwie lub kratownice
2 Gwoździe: co 15 cm naprzemiennie (łączenie płyt na krokwiach)
3 Gwoździe co 30 cm
4 Gwoździe co 10 cm wzdłuż krawędzi
5 Podparcie krawędzi płyty na belce kalenicowej
6 Łącznik H
7 Dylatacja 3 mm
8 Płyty ułożone na belkach nośnych

Przed montażem poszycia dachu należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są proste, równe i ułożone wzdłuż jednej osi. Wygięte lub nierówne krokwie wpływają na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które są mokre wskutek deszczu, należy – przed ułożeniem dachówek, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów – natychmiast wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Nieogrzewane przestrzenie podpodłogowe lub poddasza powinny być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne powinny stanowić co najmniej 1/150 planu powierzchni wentylowanej przestrzeni. 
 

Jeżeli w konstrukcji dachu znajdują się otwory kominowe, poszycie powinno być oddalone od komina zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 
Podczas prac montażowych na dachu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP dotyczących prac na wysokościach.
Płyty SWISS KRONO OSB/3 stosowane do pokryć dachowych należy mocować za pomocą wkrętów do drewna, gwoździ pierścieniowych lub spiralnych o długości odpowiadającej co najmniej 2,5 x grubości płyty.
 

Uwaga

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do płyt drewnopochodnych. 
Gwoździe należy wbijać co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość między gwoździem a krawędzią płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

Film instruktażowy dotyczący montażu płyt OSB na dachu

Tabela zawierająca szacunkowe zależności pomiędzy rozstawem krokwi lub kratownic a grubością płyt dla dachów o nachyleniu powyżej 14:

Odstęp między krokwiami lub kratownicami [mm] 600 800 1000
Sugerowana grubość płyty OSB [mm] 12 15 18

Błędy montażowe

W jaki sposób prawidłowo montować płytę OSB?
Dlaczego należy stosować paroizolację i wiatroizolację?
Co spowoduje brak wentylacji?
Jakie będą konsekwencje braku dylatacji?

Błędy montażowe płyt OSB