Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

1.1 Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają ogólny przegląd działań wykonywanych na danych osobowych użytkownika odwiedzającego naszą witrynę.

Dane osobowe oznaczają wszystkie dane służące do identyfikacji osoby użytkownika.

1.2 Zapisywanie danych na naszej witrynie

SWISS KRONO sp z o.o. ul. Serbska 56, 68-200 Żary / Polska pełni rolę odpowiedzialnego administratora danych osobowych przekazanych przez użytkownika podczas wizyty w części globalnej naszej witryny www.swisskrono.com. W przypadku przejścia użytkownika do części lokalnej witryny Grupy SWISS KRONO odpowiedzialnym administratorem jest operator części lokalnej witryny wskazany w lokalnej informacji o ochronie danych oraz oświadczeniu prawnym.

W jaki sposób rejestrowane są dane użytkownika?

Dane użytkownika są gromadzone między innymi wtedy, gdy użytkownik je przekaże. Są to m. in. dane wprowadzane do formularza kontaktowego. Inne dane są automatycznie rejestrowane w systemach IT SWISS KRONO podczas odwiedzin witryny. Są to w szczególności dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia danej strony).  Rejestrowanie tych danych odbywa się automatycznie po przejściu do witryny.

Do czego są wykorzystywane dane użytkownika?

Część danych służy do zapewnienia bezproblemowego działania witryny. Inne dane mogą również służyć do analizowania zachowań użytkownika.

Postanowienia dotyczące osób poniżej 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, przed przekazaniem SWISS KRONO swoich danych osobowych, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać swoich Danych osobowych SWISS KRONO bez tej zgody.

Jakie uprawnienia przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celach przetwarzania przechowywanych Danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym względzie, jak również w odniesieniu do innych pytań dotyczących ochrony danych, użytkownik może w dowolnym momencie kontaktować się ze SWISS KRONO pod adresem podanym w informacjach prawnych. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

1.3 Narzędzia analityczne i narzędzia innych podmiotów

Podczas odwiedzania witryny zachowanie użytkownika podczas przeglądania może być poddane analizie statystycznej. W tym celu wykorzystuje się głównie piki cookie oraz tzw. programy analityczne. Analiza zachowań użytkownika podczas przeglądania witryny odbywa się zwykle anonimowo, a zachowań tych nie można powiązać z użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, stosując określone narzędzia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Użytkownik może sprzeciwić się dokonywaniu analizy. Informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

2.1 Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika zachowywane są w poufności, stosownie do odpowiednich wymagań prawnych ochrony danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny dochodzi do gromadzenia rozmaitych Danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają dane służące do określenia tożsamości użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wskazuje rodzaje gromadzonych danych oraz ich przeznaczenie. Wyjaśnia ono również, jak i w jakim celu gromadzone są dane.

SWISS KRONO zwraca uwagę na fakt, że przekazywanie danych drogą internetową (np. w komunikacji pocztą elektroniczną) wiąże się z ryzykiem naruszenie bezpieczeństwa. Nie istnieje stuprocentowo pewny sposób ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

2.2 Informacje o odpowiedzialnym administratorze danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych przekazywanych przez użytkownika podczas wizyty w globalnej części witryny SWISS KRONO www.swisskrono.com jest:

SWISS KRONO sp z o.o. Serbska 56 street, 68-200 Żary
[email protected]

Odpowiedzialnym administratorem jest osoba lub podmiot, które samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami/podmiotami podejmują decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania Danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Jakie kategorie danych osobowych gromadzi SWISS KRONO?

SWISS KRONO gromadzi i przetwarza w szczególności następujące kategorie Danych osobowych:

Dane do kontaktu, takie jak imię, nazwisko, adres służbowy, numer służbowego telefonu stacjonarnego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer służbowego faksu, służbowy adres e-mail, numer identyfikacyjny telefonu komórkowego oraz adres IP komputera, gdy użytkownik odwiedza witryny SWISS KRONO.

Dane dotyczące płatności, np. dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje dotyczące wystawionych rachunków.

Dodatkowe informacje biznesowe siłą rzeczy przetwarzane w ramach umowy lub innego stosunku umownego ze SWISS KRONO lub podane dobrowolnie przez użytkownika, na przykład złożone zamówienia, zakupy, usługi i inne działania biznesowe, opinie o produktach oraz inne informacje przekazywane przez użytkownika w kontekście stosunku biznesowego lub z niego wynikające.

Informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika uzyskane wskutek stosowania wskazanych w Zasadach dotyczących plików cookie metod śledzenia lub analizy zachowań w witrynach, w szczególności gdy użytkownik korzysta z witryn SWISS KRONO i zawartych w nich treści do pobrania (np. rejestruje się w celu pobrania oprogramowania, e-booków, broszur informacyjnych) lub innych oferowanych mu usług internetowych. W ten sposób SWISS KRONO gromadzi informacje o użytkowniku, np. treści pobrane z witryny, treści kliknięte lub wyświetlone wraz ze sposobem wykonania tej czynności.

Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz danych i biur informacji kredytowej.

W zakresie wymaganym prawem SWISS KRONO gromadzi informacje dla celów zgodności z przepisami, np. informacje o sporach prawnych lub innych postępowaniach prawnych, w których uczestniczy użytkownik lub inna osoba związana z nim stosunkiem biznesowym, a także informacje o interakcji z użytkownikiem mogące mieć znaczenie dla celów antymonopolowych.

2.3 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłać SWISS KRONO nieformalną prośbę pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem.

2.4 Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia ochrony danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Właściwy organ nadzorczy w Polsce

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00

2.5 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik prawo do tego, aby dane przetwarzane automatycznie na podstawie jego zgody lub w celu wykonania kontraktu, zostały wydane użytkownikowi lub osobie trzeciej w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Gdy użytkownik zażąda przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora, żądanie to zostanie spełnione tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

2.6 Szyfrowanie SSL i TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL i TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane przez użytkownika do nas jako operatora witryny. Użytkownik może rozpoznać połączenie zabezpieczone po ciągu znaków https:// (zamiast http://http://) i symbolu kłódki wyświetlanym w pasku adresu przeglądarki.

Gdy aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TSL, dane przesyłane przez użytkownika do SWISS KRONO nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

2.7 Dostęp, blokowanie, usuwanie danych

W zakresie obowiązujących przepisów prawa użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo nieodpłatnego dostępu do jego danych osobowych, informacji o ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania, a także, w stosownych okolicznościach, prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym względzie, jak również w odniesieniu do innych pytań dotyczących Danych osobowych, użytkownik może kontaktować się ze SWISS KRONO pod adresem wskazanym w informacjach prawnych.

2.8 Sprzeciw wobec wiadomości reklamowych

Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z danych do kontaktu w celu realizacji obowiązku wystąpienia o zgodę na przesłanie niezażądanych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo podjęcia działań prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych treści reklamowych, np. spamu.

3. Zespół ochrony danych

Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z zespołem ochrony danych spółki.

Polska:

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56, 68-200 Żary

Inspektor ochrony danych – Anna Dziurdziewicz-Pomocka
E-Mail - [email protected]

Global - E-Mail: [email protected]

4. Zapisywanie danych na naszej witrynie

Informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika uzyskane wskutek stosowania wskazanych w Zasadach dotyczących plików cookie metod śledzenia lub analizy zachowań w witrynach, w szczególności gdy użytkownik korzysta z witryn SWISS KRONO i zawartych w nich treści do pobrania (np. rejestruje się w celu pobrania oprogramowania, e-booków, broszur informacyjnych) lub innych oferowanych mu usług internetowych. W ten sposób SWISS KRONO gromadzi informacje o użytkowniku, np. treści pobrane z witryny, treści kliknięte lub wyświetlone wraz ze sposobem wykonania tej czynności.

4.1 Pliki cookie

Witryny internetowe mogą częściowo korzystać z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód w komputerze ani nie zawierają wirusów komputerowych. Służą one do zwiększenia przyjazności oferty SWISS KRONO dla użytkownika, jej skuteczności i bezpieczeństwa. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w komputerze i przeglądarce użytkownika.

Większość plików cookie stanowią tzw. pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin witryny. Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Umożliwiają one SWISS KRONO rozpoznanie przeglądarki użytkownika, gdy ponownie odwiedza on witrynę.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać komunikaty o wszystkich zapisywanych plikach cookie, a także dopuszczać tylko niektóre pliki, dopuszczać je w konkretnych sytuacjach lub w ogóle je odrzucać lub usuwać w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny.

W każdej chwili użytkownik może również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane na jego urządzeniu. Dlatego też, aby zablokować akceptowanie plików cookie, zalecamy zapoznanie się z funkcjami prywatności/bezpieczeństwa znajdującymi się w menu używanej przez użytkownika przeglądarki. Można je znaleźć w menu „Opcje” lub „Ustawienia”. Użytkownik może również skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

Pliki cookie wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych wymaganych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka) przechowywane są na podstawie art. 6, 1 (f). Operator witryny posiada uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby świadczyć swoje usługi w sposób niezakłócony i zoptymalizowany. Inne przechowywane pliki cookie (np. analizujące zachowania przy przeglądaniu witryny) zostały wymienione osobno w oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 Pliki logów serwera

Dostawca witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to między innymi

  • Nazwa i wersja przeglądarki 
  • System operacyjny 
  • Adres strony, z której nastąpiło przekierowanie 
  • Nazwa hosta komputera dostępowego 
  • Czas żądania serwera 
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b ustawy RODO, która dopuszcza przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4.3 Formularz kontaktowy

Gdy użytkownik przesyła do SWISS KRONO zapytania wykorzystując formularz kontaktowy, SWISS KRONO przechowuje informacje podane w treści zapytania, w tym dane do kontaktu z użytkownikiem, w celu przetworzenia prośby i udzielania odpowiedzi na ewentualne dalsze pytania. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom bez zgody użytkownika.

W związku z tym dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane tylko po uzyskaniu zgody użytkownika na podstawie art. 6, punkt 1 (a)) ustawy RODO. Użytkownik może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną: [email protected]  Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przed wycofaniem pozostaje nienaruszona.

SWISS KRONO zachowuje dane wprowadzone do formularza kontaktowego do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na przechowywanie danych lub zgodę dotyczącą celu przechowywania danych (np. po udzieleniu odpowiedzi na pytanie). Powyższe postanowienie nie ma wpływu na przepisy ustawowe, w szczególności przewidziane w nich okresy zachowywania.

4.4 Rejestracja na tej witrynie

Użytkownik może zarejestrować się w witrynie SWISS KRONO, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. Dane wprowadzone podczas rejestracji będą używane wyłącznie do korzystania z konkretnej oferty lub usługi, której dotyczyła rejestracja. Użytkownik musi podać w całości wszystkie informacje, o które zostanie poproszony podczas rejestracji. W przeciwnym razie wniosek o rejestrację zostanie odrzucony.

SWISS KRONO wykorzysta adres e-mail podany podczas rejestracji, aby – używając tego kanału komunikacji – informować użytkownika o istotnych zmianach, np. dotyczących zakresu oferty lub zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji następować będzie za zgodą użytkownika na podstawie art. 6, punkt 1 (a)) ustawy RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę. W tym celu wystarczy wysłać SWISS KRONO nieformalną prośbę pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zakończonego przetwarzania danych.

SWISS KRONO będzie przechowywać dane zapisane podczas rejestracji przez okres rejestracji użytkownika w witrynie, a następnie je usunie. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na ustawowe okresy zachowywania.

4.5 Przetwarzanie danych (dane klienta i dane dotyczące umowy)

SWISS KRONO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do nawiązania stosunku umownego, określenia jego treści lub dokonania zmian (dane inwentarzowe). Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b ustawy RODO, która dopuszcza przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. SWISS KRONO będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane o korzystaniu przez użytkownika z jej witryn internetowych (dane o korzystaniu) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia rachunku.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku biznesowego. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na ustawowe okresy zachowywania.

5. Media społecznościowe

5.1 Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+, Twitter & Co.)

Udostępnianie treści witryny SWISS KRONO w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter lub Google+ jest zgodne z ochroną prywatności danych. Do tego celu witryna wykorzystuje narzędzie bezpiecznego udostępniania eRecht24. Narzędzie to kojarzy sieci z użytkownikami dopiero po kliknięciu przez użytkownika jednego z przycisków udostępniania.

Narzędzie nie powoduje automatycznego przekazania danych użytkownika operatorom platform społecznościowych. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w sieci społecznościowej, po kliknięciu przycisku udostępniania w Facebook, Google+ lub Twitter zostanie wyświetlone okienko wyskakujące, w którym użytkownik może potwierdzić treść wiadomości przed jej wysłaniem.

Użytkownicy mogą udostępniać treść witryny w sieciach społecznościowych w sposób chroniący prywatność danych i bez tworzenia przez operatorów tych sieci pełnych profili korzystania z Internetu.

5.2 Wtyczki Facebook (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

W witrynie SWISS KRONO zintegrowane zostały wtyczki sieci społecznościowej Facebook, którą zarządza spółka Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Wtyczki serwisu Facebook w witrynie SWISS KRONO można rozpoznać dzięki logo Facebook i przyciskowi „Lubię to”.

Ogólne informacje o wtyczkach serwisu Facebook znaleźć można pod adresem: www.developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy użytkownik odwiedza witryny SWISS KRONO, jego przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerem Facebook za pośrednictwem wtyczki. Serwis Facebook otrzymuje wtedy informację, że użytkownik odwiedził witrynę SWISS KRONO, oraz jego adres IP. Gdy użytkownik jest zalogowany do konta w serwisie Facebook, może po kliknięciu przycisku „Lubię to” połączyć treść witryn SWISS KRONO ze swoim profilem w serwisie. W ten sposób serwis Facebook może powiązać odwiedziny użytkownika w witrynie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że SWISS KRONO jako operator witryny nie gromadzi wiedzy na temat danych przesyłanych do serwisu Facebook i sposobu ich wykorzystania.

Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/policy.php

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego odwiedziny witryny SWISS KRONO były wiązane z kontem użytkownika w serwisie Facebook, powinien wylogować się z konta w tym serwisie.

5.3 Wtyczka LinkedIn

Witryna SWISS KRONO wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Siecią zarządza spółka LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy każdych odwiedzinach witryny SWISS KRONO wykorzystującej funkcje LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. Serwis LinkedIn otrzymuje wtedy informację, że użytkownik odwiedził witrynę SWISS KRONO, oraz jego adres IP. Gdy użytkownik jest zalogowany do konta w serwisie LinkedIn, może po kliknięciu przycisku „Poleć” umożliwić LinkedIn powiązanie odwiedzenia witryny SWISS KRONO ze swoim profilem w serwisie. Zwracamy uwagę na fakt, że SWISS KRONO jako operator witryny nie posiada wiedzy na temat danych przesyłanych do serwisu LinkedIn i sposobu ich wykorzystania.

Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.4 Wtyczka XING

Witryna SWISS KRONO korzysta z funkcji sieci XING. Siecią zarządza spółka XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdych odwiedzinach witryny SWISS KRONO wykorzystującej funkcje XING nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Według wiedzy KRONO SWISS nie dochodzi wtedy do przechowywania danych osobowych. W szczególności nie ma miejsca przechowywanie adresów IP ani analizowanie zachowania użytkowników.

Dodatkowe informacje o ochronie danych i przycisku Udostępnij XING można znaleźć w informacji XING o ochronie danych pod adresem: www.privacy.xing.com/en/privacy-policy

6. Narzędzia analityczne i reklama

6.1 Google Analytics

Ta witryna wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Usługa Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z witryny są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie usługi Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6, 1 (f). Operator witryny posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, co umożliwia mu optymalizowanie oferty internetowej i materiałów marketingowych.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP w tej witrynie. Oznacza to, że Google skraca adres IP pochodzący z państw Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia tworzącego Europejski Obszar Gospodarczy przed przesłaniem go do USA. Jedynie w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie całego adresu do serwera Google w USA i skrócenie go na miejscu. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora witryny do analizowania sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, tworzenia sprawozdań o działaniach witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących korzystania z witryny i sieci Internet na rzecz operatora witryny. Google nie będzie łączyć adresu IP przesyłanego w kontekście usługi Google Analytics z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Dodatkowo użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Google danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem przez niego z witryny, a także przetwarzaniu tych danych, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Użytkownik może sprzeciwić się rejestrowaniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Utworzony wtedy zostanie plik cookie rezygnacji, co uniemożliwi rejestrowanie danych użytkownika podczas kolejnych odwiedzin w witryny.

Wypisanie się z Google Analytics

Dalsze informacje o postępowaniu z danymi użytkownika przez Google Analytics znajdują się w polityce prywatności Google: www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Dane dotyczące zamówienia

SWISS KRONO podpisała z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych zamówień i w pełni wdrożyła ścisłe postanowienia niemieckich organów ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Witryna SWISS KRONO wykorzystuje funkcję gromadzenia cech demograficznych Google Analytics. Umożliwiają one tworzenie sprawozdań z informacjami na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane demograficzne pochodzą z reklam Google wynikających z zainteresowań użytkownika oraz danych użytkowników przekazanych przez osoby trzecie. Danych tych nie można powiązać z konkretną osobą. Użytkownik może wypisać się z tej funkcji w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia wyświetlania swojego konta Google tak, aby ogólnie zakazać rejestrowania jego danych przez Google Analytics, w sposób opisany w punkcie „Sprzeciwianie się rejestrowaniu danych”.

6.2 Google AdSense

Witryna SWISS KRONO korzysta z usługi Google AdSense osadzającej w witrynie reklamy. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google AdSense wykorzystuje tak zwanie „pliki cookie”, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizowanie korzystania przez niego z witryny. Usługa Google AdSense wykorzystuje również tak zwane web beacony (niewidoczne grafiki). które umożliwiają analizę takich informacji, jak ruch osób odwiedzających strony witryny.

Informacje (w tym adres IP użytkownika) wygenerowane przez pliki cookie i web beacony, a dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z witryny i dostarczania formatów reklam, są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Firma Google może następnie przekazać te informacje kontrahentom, z którymi zawarła umowy, nie łącząc jednak adresu IP użytkownika z innymi danymi, które go dotyczą.

Pliki cookie usługi AdSense przechowywane będą na podstawie art. 6, 1 (f). Operator witryny posiada uzasadniony interes w zachowań użytkowników, co umożliwia mu optymalizowanie oferty internetowej i materiałów marketingowych.

Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z witryny, użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google zebranych danych go dotyczących w celu i w sposób wskazany powyżej.

6.3 Google Analytics Remarketing

Witryna SWISS KRONO korzysta z funkcji remarketingu usługi Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, działającymi na wielu urządzeniach. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta umożliwia powiązanie docelowych grup odbiorców reklam utworzonych w Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na wielu urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane i powiązane z zainteresowaniami treści reklamowe, dopasowane do użytkownika pod kątem wcześniejszego korzystania z witryn i zachowań w trakcie ich przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą zostać wyświetlone na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Po udzieleniu przez użytkownika stosownej zgody Google połączy w tym celu historię przeglądania witryn i historię przeglądarki z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane treści marketingowe mogą być dostarczane użytkownikowi na wszystkich urządzeniach końcowych, na których zalogował się korzystając ze swojego konta Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelniony przez Google identyfikator użytkownika, tymczasowo powiązany z danymi Google Analytics, aby identyfikować i tworzyć grupy docelowe do wyświetlania reklam na wielu urządzeniach.

Użytkownik może na stałe sprzeciwić się remarketingowi/zaliczeniu do grupy docelowej na wszystkich urządzeniach, wypisując się ze spersonalizowanych reklam w swoim koncie Google – w tym celu należy kliknąć poniższe łącze: www.google.com/settings/ads/onweb/

Połączenie zarejestrowanych danych z kontem Google użytkownika uzależnione jest od jego zgody, którą użytkownik może odpowiednio udzielić Google lub cofnąć (art. 6, punkt 1 (a)) ustawy RODO. Czynności rejestrowania danych, które nie zostały zapisane na koncie Google użytkownika (ponieważ użytkownik np. nie ma konta lub sprzeciwił się łączeniu danych), oparte są na rejestrowaniu danych zgodnie z art. 6, 1 (f). Uzasadniony interes wiąże się z faktem, że operator witryny ma interes w analizowaniu dla celów marketingowych zanonimizowanych danych osób odwiedzających witrynę.

Dodatkowe informacje oraz oświadczenie o ochronie danych znajdują się w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

6.4 Google AdWords i śledzenie konwersji

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W kontekście usługi Google AdWords SWISS KRONO korzysta z tzw. śledzenia konwersji. Gdy użytkownik klika reklamę dostarczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową w komputerze użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza niektóre strony witryny, a plik cookie jest nadal ważny, Google i SWISS KRONO są w stanie stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przeniesiony do danej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje osobny plik cookie. Plików tych nie można śledzić za pośrednictwem witryn klientów AdWords. Informacje wygenerowane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się stosować śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przeniesieni do strony, otrzymując etykietę śledzenia konwersji. Nie mają oni jednak możliwości osobistej identyfikacji użytkownika na podstawie tych informacji. Jeśli użytkownik nie chce być śledzony, może się temu sprzeciwić, wypisując się z plików cookie Google śledzących konwersję w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki internetowej. Od tego momentu użytkownik nie będzie już uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki cookie konwersji przechowywane są na podstawie art. 6, 1 (f). Operator witryny posiada uzasadniony interes w zachowań użytkowników, co umożliwia mu optymalizowanie oferty internetowej i materiałów marketingowych.

Dodatkowe informacje na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google.

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać komunikaty o wszystkich zapisywanych plikach cookie, a także dopuszczać tylko niektóre pliki, dopuszczać je w konkretnych sytuacjach lub w ogóle je odrzucać lub usuwać w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny.

6.5 Google reCAPTCHA

SWISS KRONO korzysta w swoich witrynach z usługi Google reCAPTCHA (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

reCAPTCHA służy do określenia, czy dane w witrynach SWISS KRONO (np. w formularzach kontaktowych) wprowadza człowiek, czy zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę w oparciu o różne cechy. Analiza rozpoczyna się automatycznie po przejściu osoby odwiedzającej do witryny. Dla celów analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą w witrynie oraz ruchy wykonywane myszą przez użytkownika). Dane zarejestrowane w trakcie analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się w całości w tle. Osoby odwiedzające witrynę informowane są o dokonywaniu analizy.

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6, 1 (f). Operator witryny posiada uzasadniony interes w tym, aby zabezpieczyć swoją ofertę internetową przed agresywnym, zautomatyzowanym oprogramowaniem szpiegowskim i spamem.

Dodatkowe informacje o Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod poniższymi adresami:

www.google.com/intl/en/policies/privacy/

oraz

www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6.6 Siteimprove Analytics

Strona SWISS KRONO korzysta z Siteimprove Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Siteimprove. Siteimprove Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc nam przeanalizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez odwiedzających są przechowywane i przetwarzane przez Siteimprove na serwerach w Danii.

Po wyodrębnieniu przez wewnętrzne usługi Siteimprove z adresów IP wszelkich informacji interesujących pod względem analityki internetowej (np. organizacji i lokalizacji; głównie w celu kategoryzacji grup użytkowników), adresy IP są w pełni anonimizowane zanim zgromadzone dane będą mogły być przez nas przeglądane za pośrednictwem Siteimprove Suite.

Będziemy wykorzystywać te informacje do oceny i raportowania zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, a także do poprawy jakości korzystania z witryny przez naszych odwiedzających. Siteimprove nie przekaże tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzysta ich do jakichkolwiek celów marketingowych lub reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Siteimprove Analytics i Siteimprove A/S, odwiedź poniższą stronę:

https://siteimprove.com/en/privacy/

Pliki cookie używane przez Siteimprove na tej stronie:

Nazwa pliku cookie: nmstat
Typ: Trwały – wygasa po 1000 dniach
Informacje: Ten plik cookie służy do rejestrowania sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Służy on do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest używany wyłącznie na potrzeby analizy internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveses
Typ: Plik cookie sesji
Informacje: Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia sekwencji stron, które odwiedzający przegląda podczas wizyty w witrynie.

Nazwa pliku cookie: szcib
Typ: Trwały – wygasa po 400 dniach
Informacje: Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik zaakceptował lub odrzucił pliki cookie. Ustawiany tylko wtedy, gdy używane jest rozwiązanie Siteimprove Cookie Info Banner.

Nazwa pliku cookie: sz-feedback-should-hide
Typ: Plik cookie sesji
Informacje: Ten plik cookie służy do ukrywania/zamykania widżetu informacji zwrotnej dla określonych sesji (wizyt) w funkcji Analytics Feedback. Ustawiany, gdy użytkownik kliknie przycisk w widżecie informacji zwrotnej, co oznacza, że nie chce ponownie widzieć widżetu. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest używany wyłącznie na potrzeby analizy internetowej. Jedynie zawiera tekst „true”, gdy jest ustawiony.

Nazwa pliku cookie: _cfduid
Typ: Trwały
Informacje: Plik cookie „__cfduid” jest ustawiany przez usługę CloudFlare w celu identyfikacji zaufanego ruchu sieciowego. Nie odpowiada on żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej ani nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Nazwa pliku cookie: AWSELB / AWSELBCOR
Typ: Plik cookie sesji
Informacje: Plik cookie AWSELB zapewnia, że wszystkie odsłony strony dla tej samej wizyty (sesji użytkownika) są wysyłane do tego samego punktu końcowego. Dzięki temu możemy określić kolejność odsłon użytkownika potrzebnych do działania funkcji, takich jak Behavior Tracking and Funnels.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Siteimprove zebranych o nim danych w sposób i w celach opisanych powyżej.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Siteimprove Analytics, odrzucając użycie plików cookie Siteimprove na naszym pasku plików cookie lub klikając poniższy link. Plik cookie z opcją rezygnacji zostanie ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

 

7. Biuletyny

7.1 Dane biuletynów

W przypadku gdy użytkownik chce otrzymywać oferowany w witrynie biuletyn, SWISS KRONO potrzebuje jego adresu e-mail i informacji pozwalającej zweryfikować, że użytkownik jest właścicielem tego adresu i że zgadza się na otrzymywanie biuletynu. Inne dane są gromadzone dobrowolnie lub w ogóle nie dochodzi do ich gromadzenia. SWISS KRONO wykorzystuje te dane wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie będzie ich przekazywać osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza subskrypcji biuletynu będą przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6, punkt 1 (a)) ustawy RODO. Udzielona zgoda na przechowywanie danych, podanie adresu e-mail i wykorzystywanie go do wysyłania biuletynów może zostać cofnięta w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zakończonych czynności przetwarzania danych.

Dane, które użytkownik przekazał SWISS KRONO w celu wysyłania biuletynów, będą przechowywane przez SWISS KRONO do momentu wypisania się użytkownika z biuletynu, a następnie zostaną usunięte. Wypisanie się nie ma wpływu na dane przechowywane przez SWISS KRONO do innych celów (np. adresy e-mail w strefie dla członków)

8. Wtyczki i narzędzia

8.1 YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Witryną zarządza spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z witryn SWISS KRONO, w której zainstalowano wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W tym momencie serwer YouTube informowany jest o witrynach, które odwiedził użytkownik.

Gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta YouTube, zezwala YouTube na bezpośrednie powiązanie jego zachowań podczas przeglądania witryny z jego osobistym profilem. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube oparte jest na interesie w postaci wyświetlania oferty internetowej SWISS KRONO w atrakcyjny sposób. Jest to interes uzasadniony w rozumieniu art. 6, 1 (f).

Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności YouTube pod adresem:

www.policies.google.com/privacy

8.2 Vimeo

Witryna SWISS KRONO korzysta z wtyczek w portalu wideo Vimeo. Usługę świadczy spółka Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z witryn SWISS KRONO, w której zainstalowano wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W tym momencie serwer Vimeo informowany jest o witrynach, które odwiedził użytkownik. Ponadto Vimeo otrzymuje adres IP użytkownika. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo, a nawet gdy nie posiada konta w tym serwisie. Informacje zarejestrowane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w USA.

Gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta Vimeo, zezwala Vimeo na bezpośrednie powiązanie jego zachowań podczas przeglądania witryny z jego osobistym profilem. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności Vimeo pod adresem:

https://vimeo.com/privacy

8.3 Google Web Fonts

Chcąc zapewnić jednolite wyświetlanie fontów, witryna SWISS KRONO korzysta z tak zwanych fontów Web udostępnianych przez Google. Po wyświetleniu strony przeglądarka użytkownika ładuje wymagane fonty Web do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać napisy i fonty.

W tym celu przeglądarka użytkownika musi połączyć się z serwerami Google. Google dowiaduje się wtedy o wywołaniu witryny SWISS KRONO przez adres IP użytkownika. Korzystanie z fontów Web Google oparte jest na interesie w postaci wyświetlania internetowej oferty SWISS KRONO w jednolity i atrakcyjny sposób. Jest to interes uzasadniony w rozumieniu art. 6, 1 (f).

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje fontów Web Google, wykorzystywane będą fonty dostępne w komputerze.

Dalsze informacje na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie

https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en

jak również w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.4 Google Maps

Witryna SWISS KRONO wykorzystuje usługę Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystanie z funkcji Map Google wymaga zapisania adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zachowywane. Operator witryny SWISS KRONO nie ma kontroli nad przetwarzaniem tych danych.

Korzystanie z Map Google oparte jest na interesie w postaci wyświetlania oferty internetowej KRONO SWISS i łatwiejszego odnajdywania miejsc wskazanych w witrynie. Jest to interes uzasadniony w rozumieniu art. 6, 1 (f).

Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.5 Serwis czcionek „fonts.com”

Witryna SWISS KRONO wykorzystuje usługę fontów fonts.com świadczoną przez spółkę Linotype GmbH, Werner-Reimers-Strasse 2-4, 61352 Bad Homburg, Germany („fonts.com“). Przy każdych odwiedzinach witryny SWISS KRONO z serwera fonts.com pobierane są pliki służące do wyświetlania napisów odpowiednim fontem. Podczas tej operacji do serwera fonts.com może zostać wysłany adres IP użytkownika, który zachowany jest w zwyczajowym dzienniku serwera WWW.

Przetwarzanie tych informacji podlega kontroli fonts.com, a odpowiednie warunki i opcje ustawień znajdują się w polityce prywatności fonts.com pod adresem:

https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

9. Zmiany niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie o prywatności danych zostało ostatnio zmienione w maju 2018. SWISS KRONO może dokonywać potencjalnych zmian lub poprawek oświadczenia, jeśli jest to wymagane do uwzględnienia zmian w przetwarzaniu danych lub wymogach prawnych. Użytkownik powinien zatem okresowo lub w momencie przekazywania SWISS KRONO swoich Danych osobowych sprawdzać oświadczenie, aby sprawdzić czy nastąpiły w nim zmiany. Poprawki oświadczenia o prywatności danych obowiązują od momentu ich zamieszczenia w witrynie.

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria

Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: [email protected]

Polska: [email protected]

SWISS KRONO sp.  z o.o.
Ul. Serbska 56
68-200 Żary

Prywatność i ochrona danych w Stanach Zjednoczonych

Prywatność i ochrona danych w Kalifornii