You are visiting SWISS KRONO Global. Change website to see appropriate content for your location.
Your Location: USA
Continue
  • Ochrona danych

SPECJALNE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW GLOBALNEJ WITRYNY SWISS KRONO

Przejście do Zasad dotyczących plików cookie

 

1 Ochrona danych ogólnie 
1.1 Informacje ogólne
Poniższe informacje zawierają ogólny przegląd działań wykonywanych na Danych osobowych użytkownika odwiedzającego witrynę SWISS KRONO.
Dane osobowe oznaczają wszystkie dane służące do identyfikacji osoby użytkownika.

1.2 Rejestrowanie danych w witrynie
Kto odpowiada za rejestrowanie danych w tej witrynie? 
Spółka SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14, 6004 Lucerna (Szwajcaria) pełni rolę odpowiedzialnego administratora wszystkich Danych osobowych przekazanych przez użytkownika podczas wizyty w części globalnej witryny https://www.swisskrono.com. W przypadku przejścia użytkownika do części lokalnej witryny Grupy SWISS KRONO odpowiedzialnym administratorem jest operator części lokalnej witryny wskazany w lokalnej informacji o ochronie danych oraz oświadczeniu prawnym.

W jaki sposób rejestrowane są dane użytkownika? 
Dane użytkownika są gromadzone między innymi wtedy, gdy użytkownik je przekaże. Są to m. in. dane wprowadzane do formularza kontaktowego. 
Inne dane są automatycznie rejestrowane w systemach IT SWISS KRONO podczas odwiedzin witryny. Są to w szczególności dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia danej strony).  Rejestrowanie tych danych odbywa się automatycznie po przejściu do witryny. 

Do czego są wykorzystywane dane użytkownika? 
Część danych służy do zapewnienia bezproblemowego działania witryny. Inne dane mogą również służyć do analizowania zachowań użytkownika. 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, przed przekazaniem SWISS KRONO swoich danych osobowych, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać swoich Danych osobowych SWISS KRONO bez tej zgody. 

Jakie uprawnienia przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych? 
Użytkownik ma prawo uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celach przetwarzania przechowywanych Danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym względzie, jak również w odniesieniu do innych pytań dotyczących ochrony danych, użytkownik może w dowolnym momencie kontaktować się ze SWISS KRONO pod adresem podanym w informacjach prawnych. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

1.3 Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich
Gdy użytkownik odwiedza witrynę SWISS KRONO, jego zachowania podczas przeglądania witryny mogą być przedmiotem analizy statystycznej. W tym celu wykorzystuje się głównie piki cookie oraz tzw. programy analityczne. Analiza zachowań użytkownika podczas przeglądania witryny odbywa się zwykle anonimowo, a zachowań tych nie można powiązać z użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, stosując określone narzędzia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. 
Użytkownik może sprzeciwić się dokonywaniu analizy. Informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych.


2 Informacje ogólne i obligatoryjne 
2.1 Ochrona danych
Operatorzy witryn bardzo poważnie podchodzą do ochrony Danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika zachowywane są w poufności, stosownie do odpowiednich wymagań prawnych ochrony danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych. 
Podczas korzystania z niniejszej witryny dochodzi do gromadzenia rozmaitych Danych osobowych.
Dane osobowe oznaczają dane służące do określenia tożsamości użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wskazuje rodzaje gromadzonych danych oraz ich przeznaczenie. Wyjaśnia ono również, jak i w jakim celu gromadzone są dane. 
SWISS KRONO zwraca uwagę na fakt, że przekazywanie danych drogą internetową (np. w komunikacji pocztą elektroniczną) wiąże się z ryzykiem naruszenie bezpieczeństwa. Nie istnieje stuprocentowo pewny sposób ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

2.2 Informacje o odpowiedzialnym administratorze
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych przekazywanych przez użytkownika podczas wizyty w globalnej części witryny SWISS KRONO https://www.swisskrono.com jest:

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: dataprotection@swisskrono.com

Odpowiedzialnym administratorem jest osoba lub podmiot, które samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami/podmiotami podejmują decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania Danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

2.3 Cofnięcie zgody użytkownika dotyczącej przetwarzania danych
Wiele czynności związanych z przetwarzaniem danych możliwych jest wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłać SWISS KRONO nieformalną prośbę pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem.

2.4 Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia zasad ochrony danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Właściwym organem nadzoru w Szwajcarii jest:

Szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC)

Pan Adrian Lobsiger

Feldeggweg 1

3003 Berno, Szwajcaria

Telefon: +41 58 462 43 95

Faks: +41 58 462 99 96

E-mail: contact20@edoeb.admin.ch

www.edoeb.admin.ch

2.5 Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo żądać wydania jemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie danych przetwarzanych automatycznie przez SWISS KRONO na podstawie zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy. Gdy użytkownik zażąda przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora, żądanie to zostanie spełnione tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

2.6 Szyfrowanie SSL i TLS
W witrynie wykorzystuje się szyfrowanie SSL i TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłanych treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do SWISS KRONO jako operatora witryny. Użytkownik może rozpoznać połączenie zabezpieczone po ciągu znaków https:// (zamiast ) i symbolu kłódki wyświetlanym w pasku adresu przeglądarki. 
Gdy aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TSL, dane przesyłane przez użytkownika do SWISS KRONO nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

2.7 Dostęp do danych, ich blokowanie i usuwanie
W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo nieodpłatnego dostępu do swoich Danych osobowych, informacji o ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania, a także, w stosownych okolicznościach, prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym względzie, jak również w odniesieniu do innych pytań dotyczących Danych osobowych, użytkownik może kontaktować się ze SWISS KRONO pod adresem wskazanym w informacjach prawnych.

2.8 Sprzeciwienie się otrzymywaniu wiadomości reklamowych
Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z danych do kontaktu w celu realizacji obowiązku wystąpienia o zgodę na przesłanie niezamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo podjęcia działań prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych treści reklamowych, np. spamu.


3 Zespół ochrony danych
Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z zespołem ochrony danych spółki. 

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: dataprotection@swisskrono.com


4 Rejestrowanie danych w witrynie SWISS KRONO 
Informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika uzyskane z wykorzystaniem technologii śledzenia lub analizy zachowań zostały wskazane w Zasadach dotyczących plików cookie, w szczególności gdy użytkownik korzysta z witryn SWISS KRONO oraz dostępnych w nich treści do pobrania (np. rejestruje się w celu pobrania oprogramowania, e-booków, broszur informacyjnych) lub innych oferowanych mu usług internetowych. W ten sposób SWISS KRONO gromadzi informacje o użytkowniku, np. treści pobrane z witryny, treści kliknięte lub wyświetlone wraz ze sposobem wykonania tej czynności.

4.1 Pliki cookie
Witryny internetowe mogą częściowo korzystać z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód w komputerze ani nie zawierają wirusów komputerowych. Służą one do zwiększenia przyjazności oferty SWISS KRONO dla użytkownika, jej skuteczności i bezpieczeństwa. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w komputerze i przeglądarce użytkownika. 
Większość plików cookie stanowią tzw. pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin witryny. Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Umożliwiają one SWISS KRONO rozpoznanie przeglądarki użytkownika, gdy ponownie odwiedza on witrynę. 
Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać komunikaty o wszystkich zapisywanych plikach cookie, a także dopuszczać tylko niektóre pliki, dopuszczać je w konkretnych sytuacjach lub w ogóle je odrzucać lub usuwać w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny. 
Pliki cookie wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych wymaganych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka) przechowywane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby świadczyć swoje usługi w sposób niezakłócony i zoptymalizowany. Inne przechowywane pliki cookie (np. analizujące zachowania przy przeglądaniu witryny) zostały wymienione osobno w oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 Pliki dziennika serwera
Podmiot udostępniający witrynę automatycznie gromadzi informacje i przechowuje je w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do SWISS KRONO.
Są to między innymi 
•    Nazwa i wersja przeglądarki
•    System operacyjny
•    Adres strony, z której nastąpiło przekierowanie
•    Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
•    Czas wysłania żądania do serwera
•    Adres IP
Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł. 
Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b ustawy RODO, która dopuszcza przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4.3 Formularz kontaktowy
Gdy użytkownik przesyła do SWISS KRONO zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego, SWISS KRONO przechowuje informacje podane w treści zapytania, w tym dane do kontaktu z użytkownikiem, w celu przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi na ewentualne dalsze pytania. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom bez zgody użytkownika. 
W związku z tym dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane tylko po uzyskaniu zgody użytkownika na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a ustawy RODO. Użytkownik może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać SWISS KRONO nieformalną prośbę pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych dokonanych przed cofnięciem. 
SWISS KRONO zachowuje dane wprowadzone do formularza kontaktowego do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na przechowywanie danych lub zgodę dotyczącą celu przechowywania danych (np. po udzieleniu odpowiedzi na pytanie). Powyższe postanowienie nie ma wpływu na przepisy ustawowe, w szczególności przewidziane w nich okresy zachowywania.

4.4 Rejestracja w witrynie
Użytkownik może zarejestrować się w witrynie SWISS KRONO, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. Dane wprowadzone podczas rejestracji będą używane wyłącznie do korzystania z konkretnej oferty lub usługi, której dotyczyła rejestracja. Użytkownik musi podać w całości wszystkie informacje, o które zostanie poproszony podczas rejestracji. W przeciwnym razie wniosek o rejestrację zostanie odrzucony. 
SWISS KRONO wykorzysta adres e-mail podany podczas rejestracji, aby – używając tego kanału komunikacji – informować użytkownika o istotnych zmianach, np. dotyczących zakresu oferty lub zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia. 
Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji następować będzie za zgodą użytkownika na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a ustawy RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę. W tym celu wystarczy wysłać SWISS KRONO nieformalną prośbę pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zakończonego przetwarzania danych. 
SWISS KRONO będzie przechowywać dane zapisane podczas rejestracji przez okres rejestracji użytkownika w witrynie, a następnie je usunie. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na ustawowe okresy zachowywania.

4.5 Przetwarzanie danych (klienta i umownych)
SWISS KRONO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do nawiązania stosunku umownego, określenia jego treści lub dokonania zmian (dane inwentarzowe). Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b ustawy RODO, która dopuszcza przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. SWISS KRONO będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane o korzystaniu przez użytkownika z jej witryn internetowych (dane o korzystaniu) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia rachunku. 
Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku biznesowego. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na ustawowe okresy zachowywania.


5 Media społecznościowe
5.1 Udostępnianie treści z użyciem wtyczek (Facebook, Google+, Twitter i inne)
Udostępnianie treści witryny SWISS KRONO w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter lub Google+ jest zgodne z wymogami ochrony prywatności danych. Do tego celu witryna wykorzystuje narzędzie bezpiecznego udostępniania eRecht24. Narzędzie to kojarzy sieci z użytkownikami dopiero po kliknięciu przez użytkownika jednego z przycisków udostępniania. 
Narzędzie nie powoduje automatycznego przekazania danych użytkownika operatorom platform społecznościowych. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w sieci społecznościowej, po kliknięciu przycisku udostępniania w Facebook, Google+ lub Twitter zostanie wyświetlone okienko wyskakujące, w którym użytkownik może potwierdzić treść wiadomości przed jej wysłaniem. 
Użytkownicy mogą udostępniać treść witryny w sieciach społecznościowych w sposób chroniący prywatność danych i bez tworzenia przez operatorów tych sieci pełnych profili korzystania z Internetu.

5.2 Wtyczki serwisu Facebook (przyciski Lubię to i Udostępnij)
W witrynie SWISS KRONO zintegrowane zostały wtyczki sieci społecznościowej Facebook, którą zarządza spółka Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Wtyczki serwisu Facebook w witrynie SWISS KRONO można rozpoznać dzięki logo Facebook i przyciskowi „Lubię to”.
Ogólne informacje o wtyczkach serwisu Facebook znaleźć można pod adresem
www.developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy użytkownik odwiedza witryny SWISS KRONO, jego przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerem Facebook za pośrednictwem wtyczki. Serwis Facebook otrzymuje wtedy informację, że użytkownik odwiedził witrynę SWISS KRONO, oraz jego adres IP. Gdy użytkownik jest zalogowany do konta w serwisie Facebook, może po kliknięciu przycisku „Lubię to” połączyć treść witryn SWISS KRONO ze swoim profilem w serwisie. W ten sposób serwis Facebook może powiązać odwiedziny użytkownika w witrynie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że SWISS KRONO jako operator witryny nie gromadzi wiedzy na temat danych przesyłanych do serwisu Facebook i sposobu ich wykorzystania.
Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem
www.facebook.com/policy.php
Jeśli użytkownik nie chce, aby jego odwiedziny witryny SWISS KRONO były wiązane z kontem użytkownika w serwisie Facebook, powinien wylogować się z konta w tym serwisie.

5.3 Wtyczka LinkedIn
Witryna SWISS KRONO wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Siecią zarządza spółka LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 
Przy każdych odwiedzinach witryny SWISS KRONO wykorzystującej funkcje LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. Serwis LinkedIn otrzymuje wtedy informację, że użytkownik odwiedził witrynę SWISS KRONO, oraz jego adres IP. Gdy użytkownik jest zalogowany do konta w serwisie LinkedIn, może po kliknięciu przycisku „Poleć” umożliwić LinkedIn powiązanie odwiedzenia witryny SWISS KRONO ze swoim profilem w serwisie. Zwracamy uwagę na fakt, że SWISS KRONO jako operator witryny nie posiada wiedzy na temat danych przesyłanych do serwisu LinkedIn i sposobu ich wykorzystania. 
Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności serwisu LinkedIn pod adresem
www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.4 Wtyczka XING
Witryna SWISS KRONO korzysta z funkcji sieci XING. Siecią zarządza spółka XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. 
Przy każdych odwiedzinach witryny SWISS KRONO wykorzystującej funkcje XING nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Według wiedzy KRONO SWISS nie dochodzi wtedy do przechowywania danych osobowych. W szczególności nie ma miejsca przechowywanie adresów IP ani analizowanie zachowania użytkowników. 
Dodatkowe informacje o ochronie danych i przycisku Udostępnij XING można znaleźć w informacji XING o ochronie danych pod adresem:
www.privacy.xing.com/en/privacy-policy


6 Narzędzia analityczne i reklamy 
6.1 Google Analytics
Witryna SWISS KRONO wykorzystuje funkcje usługi analizy sieci Google Analytics. Usługę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Usługa Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z witryny są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. 
Pliki cookie usługi Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, co umożliwia mu optymalizowanie oferty internetowej i materiałów marketingowych.

Anonimizacja adresów IP
W witrynie SWISS KRONO aktywowana została funkcja anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że Google skraca adres IP pochodzący z państw Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia tworzącego Europejski Obszar Gospodarczy przed przesłaniem go do USA. Jedynie w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie całego adresu do serwera Google w USA i skrócenie go na miejscu. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora witryny do analizowania sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, tworzenia sprawozdań o działaniach witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących korzystania z witryny i sieci Internet na rzecz operatora witryny. Google nie będzie łączyć adresu IP przesyłanego w kontekście usługi Google Analytics z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki 
Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Dodatkowo użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Google danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem przez niego z witryny, a także przetwarzaniu tych danych, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem:
www.tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sprzeciw wobec rejestrowania danych
Użytkownik może sprzeciwić się rejestrowaniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Utworzony wtedy zostanie plik cookie rezygnacji, co uniemożliwi rejestrowanie danych użytkownika podczas kolejnych odwiedzin w witryny.
Wypisanie się z Google Analytics 
Dalsze informacje o postępowaniu z danymi użytkownika przez Google Analytics znajdują się w polityce prywatności Google:
www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Dane zamówień
Firma SWISS KRONO podpisała z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych zamówień i w pełni wdrożyła środki spełniające wymogi niemieckich organów ochrony danych w zakresie korzystania z technologii Google Analytics.

Dane demograficzne gromadzone przez usługę Google Analytics
Witryna SWISS KRONO wykorzystuje funkcję gromadzenia danych demograficznych usługi Google Analytics. Umożliwiają one tworzenie sprawozdań z informacjami na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane demograficzne pochodzą z reklam Google wynikających z zainteresowań użytkownika oraz danych użytkowników przekazanych przez osoby trzecie. Danych tych nie można powiązać z konkretną osobą. Użytkownik może wypisać się z tej funkcji w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia wyświetlania swojego konta Google tak, aby ogólnie zakazać rejestrowania jego danych przez Google Analytics, w sposób opisany w punkcie „Sprzeciwianie się rejestrowaniu danych”.

6.2 Google AdSense
Witryna SWISS KRONO korzysta z usługi Google AdSense osadzającej w witrynie reklamy. Usługę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Google AdSense wykorzystuje tak zwanie „pliki cookie”, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizowanie korzystania przez niego z witryny. Usługa Google AdSense wykorzystuje również tak zwane web beacony (niewidoczne grafiki), które umożliwiają analizę takich informacji, jak ruch osób odwiedzających strony witryny. 
Informacje (w tym adres IP użytkownika) wygenerowane przez pliki cookie i web beacony, a dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z witryny i dostarczania formatów reklam, są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Firma Google może następnie przekazać te informacje kontrahentom, z którymi zawarła umowy, nie łącząc jednak adresu IP użytkownika z innymi danymi, które go dotyczą. 
Pliki cookie usługi AdSense przechowywane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, co umożliwia mu optymalizowanie oferty internetowej i materiałów marketingowych. 
Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z witryny, użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google zebranych danych go dotyczących w celu i w sposób wskazany powyżej.

6.3 Google Analytics – remarketing
Witryna SWISS KRONO korzysta z funkcji remarketingu usługi Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, działającymi na wielu urządzeniach. Usługę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Funkcja ta umożliwia powiązanie docelowych grup odbiorców reklam utworzonych w Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na wielu urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane i powiązane z zainteresowaniami treści reklamowe, dopasowane do użytkownika pod kątem wcześniejszego korzystania z witryn i zachowań w trakcie ich przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą zostać wyświetlone na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze). 
Po udzieleniu przez użytkownika stosownej zgody Google połączy w tym celu historię przeglądania witryn i historię przeglądarki z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane treści marketingowe mogą być dostarczane użytkownikowi na wszystkich urządzeniach końcowych, na których zalogował się korzystając ze swojego konta Google. 
W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelniony przez Google identyfikator użytkownika, tymczasowo powiązany z danymi Google Analytics, aby identyfikować i tworzyć grupy docelowe do wyświetlania reklam na wielu urządzeniach. 
Użytkownik może na stałe sprzeciwić się remarketingowi/zaliczeniu do grupy docelowej na wszystkich urządzeniach, wypisując się ze spersonalizowanych reklam w swoim koncie Google – w tym celu należy kliknąć poniższe łącze:
www.google.com/settings/ads/onweb/
Połączenie zarejestrowanych danych z kontem Google użytkownika wymaga jego zgody, którą użytkownik może odpowiednio udzielić lub cofnąć zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a ustawy RODO. Czynności rejestrowania danych, które nie zostały zapisane na koncie Google użytkownika (ponieważ użytkownik np. nie ma konta lub sprzeciwił się łączeniu danych), oparte są na rejestrowaniu danych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. Uzasadniony interes wiąże się z faktem, że operator witryny ma interes w analizowaniu dla celów marketingowych zanonimizowanych danych osób odwiedzających witrynę. 
Dodatkowe informacje oraz oświadczenie o ochronie danych znajdują się w polityce prywatności Google pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

6.4 Google AdWords i Google Conversion-Tracking
Witryna SWISS KRONO korzysta z usługi Google AdWords. AdWords jest programem reklam internetowych prowadzonym przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). 
W kontekście usługi Google AdWords SWISS KRONO korzysta z tzw. śledzenia konwersji. Gdy użytkownik klika reklamę dostarczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową w komputerze użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza niektóre strony witryny, a plik cookie jest nadal ważny, Google i SWISS KRONO są w stanie stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przeniesiony do danej strony. 
Każdy klient Google AdWords otrzymuje osobny plik cookie. Plików tych nie można śledzić za pośrednictwem witryn klientów AdWords. Informacje wygenerowane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się stosować śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przeniesieni do strony, otrzymując etykietę śledzenia konwersji. Nie mają oni jednak możliwości osobistej identyfikacji użytkownika na podstawie tych informacji. Jeśli użytkownik nie chce być śledzony, może się temu sprzeciwić, wypisując się z plików cookie Google śledzących konwersję w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki internetowej. Od tego momentu użytkownik nie będzie już uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. 
Pliki cookie konwersji przechowywane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, co umożliwia mu optymalizowanie oferty internetowej i materiałów marketingowych. 
Dodatkowe informacje na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google.
https://policies.google.com/privacy?hl=en  
Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać komunikaty o wszystkich zapisywanych plikach cookie, a także dopuszczać tylko niektóre pliki, dopuszczać je w konkretnych sytuacjach lub w ogóle je odrzucać bądź usuwać w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny.

6.5 Google reCAPTCHA
W witrynie SWISS KRONO wykorzystywana jest usługa Google reCAPTCHA (dalej „reCAPTCHA”). Usługę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). 
reCAPTCHA służy do określenia, czy dane w witrynach SWISS KRONO (np. w formularzach kontaktowych) wprowadza człowiek, czy zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę w oparciu o różne cechy. Analiza rozpoczyna się automatycznie po przejściu osoby odwiedzającej do witryny. Dla celów analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą w witrynie oraz ruchy wykonywane myszą przez użytkownika). Dane zarejestrowane w trakcie analizy przekazywane są do Google. 
Analizy reCAPTCHA odbywają się w całości w tle. Osoby odwiedzające witrynę informowane są o dokonywaniu analizy. 
Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w tym, aby zabezpieczyć swoją ofertę internetową przed agresywnym, zautomatyzowanym oprogramowaniem szpiegowskim i spamem. 
Dodatkowe informacje o Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod poniższymi adresami:
www.google.com/intl/en/policies/privacy/
i
 www.google.com/recaptcha/intro/android.html.


7 Biuletyny
7.1 Dane biuletynów
W przypadku gdy użytkownik chce otrzymywać oferowany w witrynie biuletyn, SWISS KRONO potrzebuje jego adresu e-mail i informacji pozwalającej zweryfikować, że użytkownik jest właścicielem tego adresu oraz że zgadza się na otrzymywanie biuletynu. Inne dane są gromadzone dobrowolnie lub w ogóle nie dochodzi do ich gromadzenia. SWISS KRONO wykorzystuje te dane wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie będzie ich przekazywać osobom trzecim. 
Dane wprowadzone do formularza subskrypcji biuletynu będą przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a ustawy RODO. Udzielona zgoda na przechowywanie danych, podanie adresu e-mail i wykorzystywanie go do wysyłania biuletynów może zostać cofnięta w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem zakończonych czynności przetwarzania danych. 
Dane, które użytkownik przekazał SWISS KRONO w celu wysyłania biuletynów, będą przechowywane przez SWISS KRONO do momentu wypisania się użytkownika z biuletynu, a następnie zostaną usunięte. Wypisanie się nie ma wpływu na dane przechowywane przez SWISS KRONO do innych celów (np. adresy e-mail w strefie dla członków)


8 Wtyczki i narzędzia
8.1 YouTube
Witryna SWISS KRONO korzysta z wtyczek witryny YouTube należącej do Google. Witryną zarządza spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
Gdy użytkownik odwiedza jedną z witryn SWISS KRONO, w której zainstalowano wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W tym momencie serwer YouTube informowany jest o witrynach, które odwiedził użytkownik. 
Gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta YouTube, zezwala YouTube na bezpośrednie powiązanie jego zachowań podczas przeglądania witryny z jego osobistym profilem. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. 
Korzystanie z YouTube oparte jest na interesie w postaci wyświetlania oferty internetowej SWISS KRONO w atrakcyjny sposób. Jest to interes uzasadniony w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. 
Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności YouTube pod adresem:
www.policies.google.com/privacy

8.2 Vimeo
Witryna SWISS KRONO korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Usługę świadczy spółka Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 
Gdy użytkownik odwiedza jedną z witryn SWISS KRONO, w której zainstalowano wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W tym momencie serwer Vimeo informowany jest o witrynach, które odwiedził użytkownik. Ponadto Vimeo otrzymuje adres IP użytkownika. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo, a nawet gdy nie posiada konta w tym serwisie. Informacje zarejestrowane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w USA. 
Gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta Vimeo, zezwala Vimeo na bezpośrednie powiązanie jego zachowań podczas przeglądania witryny z jego osobistym profilem. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. 
Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności Vimeo pod adresem:
https://vimeo.com/privacy

8.3 Google Web Fonts
Chcąc zapewnić jednolite wyświetlanie fontów, witryna SWISS KRONO korzysta z tak zwanych fontów Web udostępnianych przez Google. Po wyświetleniu strony przeglądarka użytkownika ładuje wymagane fonty Web do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać napisy i fonty. 
W tym celu przeglądarka użytkownika musi połączyć się z serwerami Google. Google dowiaduje się wtedy o wywołaniu witryny SWISS KRONO przez adres IP użytkownika. Korzystanie z fontów Web Google oparte jest na interesie w postaci wyświetlania internetowej oferty SWISS KRONO w jednolity i atrakcyjny sposób. Jest to interes uzasadniony w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. 
Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje fontów Web Google, wykorzystywane będą fonty dostępne w komputerze. 
Dodatkowe informacje o fontach Web Google można znaleźć pod adresem
https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en
oraz w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.4 Mapy Google
Witryna SWISS KRONO wykorzystuje usługę Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Usługę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Korzystanie z funkcji Map Google wymaga zapisania adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zachowywane. Operator witryny SWISS KRONO nie ma kontroli nad przetwarzaniem tych danych. 
Korzystanie z Map Google oparte jest na interesie w postaci wyświetlania oferty internetowej KRONO SWISS i łatwiejszego odnajdywania miejsc wskazanych w witrynie. Jest to interes uzasadniony w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. f ustawy RODO. 
Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności Google pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.5 Usługi fontów fonts.com
Witryna SWISS KRONO wykorzystuje usługę fontów fonts.com, dostarczaną przez spółkę Linotype GmbH, Werner-Reimers-Strasse 2-4, 61352 Bad Homburg, Niemcy („fonts.com”). Przy każdych odwiedzinach witryny SWISS KRONO z serwera fonts.com pobierane są pliki służące do wyświetlania napisów odpowiednim fontem. Podczas tej operacji do serwera fonts.com może zostać wysłany adres IP użytkownika, który zachowany jest w zwyczajowym dzienniku serwera WWW.
Przetwarzanie tych informacji podlega kontroli fonts.com, a odpowiednie warunki i opcje ustawień znajdują się w polityce prywatności fonts.com pod adresem:
https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

9. Zmiany niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie o prywatności danych zostało ostatnio zmienione w maju 2018. SWISS KRONO może dokonywać potencjalnych zmian lub poprawek oświadczenia, jeśli jest to wymagane do uwzględnienia zmian w przetwarzaniu danych lub wymogach prawnych. Użytkownik powinien zatem okresowo lub w momencie przekazywania SWISS KRONO swoich Danych osobowych sprawdzać oświadczenie, aby sprawdzić czy nastąpiły w nim zmiany. Poprawki oświadczenia o prywatności danych obowiązują od momentu ich zamieszczenia w witrynie. 


SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: dataprotection@swisskrono.com