You are visiting SWISS KRONO Global. Change website to see appropriate content for your location.
Your Location: USA
Continue
 • Ochrona danych (klienci i dostawcy)

Ochrona oraz poufność danych klientów i dostawców

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI I INFORMACJE DOTYCZĄCE ART. 13 RODO

Niniejsze Oświadczenie o prywatności wyjaśnia, w jaki sposób SWISS KRONO przetwarza Dane osobowe użytkownika oraz jakie uprawnienia i możliwości przysługują z tego tytułu użytkownikowi. Oświadczenie stosuje się do wszystkich Danych osobowych przekazywanych przez użytkownika SWISS KRONO lub wynikających ze stosunku umownego lub innych kontaktów z SWISS KRONO. Dodatkowo SWISS KRONO informuje użytkownika w swoich Ogólnych zasadach prywatności witryny oraz o Zasadach dotyczących plików cookie o sposobach gromadzenia i wykorzystywania jego danych poprzez pliki cookie lub inne metody śledzenia lub analizy zachowań w jej witrynach.

KTO ODPOWIADA ZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Administratorem danych odpowiedzialnym za Dane osobowe Użytkownika jest właściwy podmiot powiązany ze SWISS KRONO, z którym Użytkownik nawiązał stosunki biznesowe, bądź spółka Grupy SWISS KRONO wyraźnie wskazana w korespondencji z użytkownikiem.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZI SWISS KRONO?

SWISS KRONO gromadzi i przetwarza w szczególności następujące kategorie Danych osobowych:

 • Dane do kontaktu, takie jak imię, nazwisko, adres służbowy, numer służbowego telefonu stacjonarnego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer służbowego faksu, służbowy adres e-mail, numer identyfikacyjny telefonu komórkowego oraz adres IP komputera, gdy użytkownik odwiedza witryny SWISS KRONO.
 • Dane dotyczące płatności, np. dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje dotyczące wystawionych rachunków.
 • Dodatkowe informacje biznesowe siłą rzeczy przetwarzane w ramach umowy lub innego stosunku umownego ze SWISS KRONO lub podane dobrowolnie przez użytkownika, na przykład złożone zamówienia, zakupy, usługi i inne działania biznesowe, opinie o produktach oraz inne informacje przekazywane przez użytkownika w kontekście stosunku biznesowego lub z niego wynikające.
 • Informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika uzyskane wskutek stosowania wskazanych w Zasadach dotyczących plików cookie metod śledzenia lub analizy zachowań w witrynach, w szczególności gdy użytkownik korzysta z witryn SWISS KRONO i zawartych w nich treści do pobrania (np. rejestruje się w celu pobrania oprogramowania, e-booków, broszur informacyjnych) lub innych oferowanych mu usług internetowych. W ten sposób SWISS KRONO gromadzi informacje o użytkowniku, np. treści pobrane z witryny, treści kliknięte lub wyświetlone wraz ze sposobem wykonania tej czynności.
 • Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz danych i biur informacji kredytowej.
 • W zakresie wymaganym prawem SWISS KRONO gromadzi informacje dla celów zgodności z przepisami, np. informacje o sporach prawnych lub innych postępowaniach prawnych, w których uczestniczy użytkownik lub inna osoba związana z nim stosunkiem biznesowym, a także informacje o interakcji z użytkownikiem mogące mieć znaczenie dla celów antymonopolowych.
 • Szczególne kategorie danych osobowych: W związku z rejestracją udziału w wydarzeniu lub seminarium i zapewnieniem dostępu do niego SWISS KRONO może poprosić użytkownika o informacje dotyczące stanu jego zdrowia, aby określić i uwzględnić wymagania użytkownika związane ze stopniem niepełnosprawności lub specjalną dietą. Informacje te wykorzystywane będą tylko za zgodą użytkownika. Jeśli użytkownik nie przekaże SWISS KRONO informacji o wymaganiach związanych z niepełnosprawnością lub specjalną dietą, SWISS KRONO nie będzie mogło podjąć odpowiednich działań.

 W JAKIM CELU SWISS KRONO WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

SWISS KRONO przetwarza Dane osobowe użytkownika wyłącznie w następujących celach („Dozwolone cele”):

 • Nawiązanie stosunku umownego między użytkownikiem lub organizacją użytkownika a podmiotem powiązanym Grupy SWISS KRONO, wykonywanie tego stosunku i administrowanie nim, np. poprzez realizację transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pośredniczenie w naprawach i świadczenie usług serwisowych oraz udostępnianie użytkownikowi innych usług i czynności, które zamówił lub o które poprosił.
 • Utrzymywanie bezpieczeństwa lub ochrona produktów, usług i witryn lub innych systemów SWISS KRONO, wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych czynów przestępnych bądź bezprawnych i zapobieganie nim.
 • Ogólne cele związane z przestrzeganiem prawa, w szczególności zapewnienie przestrzegania obowiązków i wymagań prawnych i regulacyjnych, np. obowiązków dotyczących klasyfikacji i prowadzenia dokumentacji wynikających z prawa konkurencji, przepisów regulujących eksport, przepisów o sankcjach i embargach handlowych lub dotyczących zapobiegania przestępstwom gospodarczym i praniu pieniędzy. Realizacja tych celów może obejmować następujące środki: Porównanie danych do kontaktu lub danych o tożsamości użytkownika z odpowiednimi listami podmiotów objętych sankcjami i potwierdzenie tożsamości w przypadku potencjalnego trafienia, rejestrowanie współpracy użytkownika z osobami trzecimi w zakresie wymaganym do celów antymonopolowych, informowania właściwych organów nadzoru, organów ścigania lub innych bądź prowadzenia przez nie kontroli.
 • Informowanie użytkownika w ramach istniejącego stosunku biznesowego o podobnych lub powiązanych produktach lub usługach SWISS KRONO, gdy jest to dozwolone obowiązującymi przepisami.
 • Rozstrzyganie sporów, wykonywanie zawartych umów oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń lub.
 • Zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych, np. prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów podatkowych bądź wysyłania powiadomień lub innych informacji wymaganych prawem.

W zakresie w jakim użytkownik udzielił swojej zgody, SWISS KRONO może przetwarzać Dane osobowe użytkownika również w następujących celach:

 • Komunikowanie się z użytkownikiem poprzez uzgodnione kanały komunikacji w celu przekazywania użytkownikowi aktualności o najnowszych ogłoszeniach, ofertach i innych informacjach dotyczących produktów, technologii i usług SWISS KRONO (w tym biuletynów marketingowych), a także wydarzeń i projektów SWISS KRONO;
 • Administrowanie ankietami dla klientów, kampaniami marketingowymi, analizami rynku, loteriami, konkursami lub innymi działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi oraz ich realizowanie; lub 
 • Profilowanie lub automatyczne przetwarzanie. SWISS KRONO gromadzi informacje o preferencjach użytkownika na podstawie jego działań, gdy użytkownik korzysta z jej witryn, produktów, treści do pobrania (np. rejestruje się w celu pobrania oprogramowania, e-booków, biuletynów informacyjnych) lub innych usług oferowanych drogą internetową. Na podstawie tych informacji (np. pobranych, klikniętych lub wyświetlonych treści, częstości i długości tych działań) SWISS KRONO tworzy profil użytkownika pomagający spersonalizować i ulepszyć jakość komunikacji i interakcji z użytkownikiem (na przykład poprzez śledzenie biuletynów lub analizę zachowań w witrynie). Dokonywane przez SWISS KRONO czynności profilowania podyktowane są chęcią określenia tematów, które mogą być przydatne lub interesujące dla UŻYTKOWNIKA, oraz informowania go o tych tematach w bardziej spersonalizowany sposób. Stosowane przez SWISS KRONO algorytmy automatycznie uwzględniają te założenia i przekazują użytkownikowi odpowiednie treści lub informacje.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 21, pkt 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu jego Danych osobowych do celów marketingowych, w tym wyżej wymienionego profilowania. Szczegółowe wyjaśnienie uprawnień użytkownika i sposobu korzystania z nich można znaleźć w punkcie „PRAWA UŻYTKOWNIKA” poniżej.

SWISS KRONO będzie kontaktować się z użytkownikiem (np. poprzez e-mail lub telefonicznie) w celach marketingowych tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wybrał takie kontakty, oraz w zakresie wymaganym prawem. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, jeśli nie chce już otrzymywać od SWISS KRONO informacji marketingowych. 
SWISS KRONO nie będzie wykorzystywać Danych osobowych użytkownika do podejmowania decyzji zautomatyzowanych wpływających na użytkownika ani tworzyć jego profili w sposób inny niż opisany powyżej.
Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych zostały wymienione w art. 6 RODO. W zależności od Dozwolonych celów, w których SWISS KRONO przetwarza Dane osobowe użytkownika, przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy lub innego porozumienia biznesowego ze SWISS KRONO, wypełnienia przez SWISS KRONO obowiązków prawnych, bądź też realizacji uzasadnionych interesów SWISS KRONO lub osoby trzeciej, chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika są nadrzędne wobec takiego przetwarzania i z nim sprzeczne. Dodatkowo przetwarzanie może odbywać się na podstawie wyraźnej zgody użytkownika, jeśli takowej udzielił. 

SPOSOBY GROMADZENIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

SWISS KRONO zwykle pozyskuje dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego w ramach interakcji z nim, np. podczas odwiedzin w witrynie, komunikacji dotyczącej produktów i usług SWISS KRONO, zapisywania się do biuletynu lub udziału w ankietach dla klientów.

SWISS KRONO nie otrzymuje danych osobowych od osób trzecich, chyba że są one bezwzględnie konieczne do realizacji stosunku umownego ze SWISS KRONO.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SWISS KRONO jest grupą spółek działających w skali ogólnoświatowej. W ramach swojej działalności gospodarczej SWISS KRONO konieczne może być przekazanie danych osobowych użytkownika odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”), gdzie dane nie są prawnie chronione w takim samym zakresie jak w kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli przekazanie danych jest konieczne, SWISS KRONO będzie przestrzegać obowiązujących wymogów ochrony danych oraz podejmie stosowne środki zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne UE, które można znaleźć tutaj.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych środkach bezpieczeństwa, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się ze SWISS KRONO, korzystając z danych znajdujących się poniżej.

SPOSOBY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aby chronić dane osobowe użytkownika, SWISS KRONO zapewnia zgodność jej fizycznych, elektronicznych i proceduralnych środków bezpieczeństwa z uznanymi wymaganiami technologicznymi i prawnymi dotyczącymi prywatności.

Środki te obejmują stosowanie określonych technologii i procesów, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL, mające na celu ochronę prywatności użytkownika. SWISS KRONO zawsze bezwzględnie przestrzega obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych

OSOBY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE

SWISS KRONO może przekazywać dane osobowe użytkownika następującym osobom:

Spółkom powiązanym z Grupą SWISS KRONO z całego świata, jeśli i w zakresie w jakim jest to wymagane i legalnie dopuszczone w „dozwolonych celach”. W takich przypadkach spółki Grupy będą wykorzystywać dane osobowe w tych samych celach i na takich samych warunkach jak określone w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Jeśli użytkownik chce uzyskać listę spółek powiązanych z Grupą SWISS KRONO oraz ich dane do kontaktu, prosimy o kontakt.

Dodatkowo SWISS KRONO może, w przypadku przetwarzania danych osobowych w „dozwolonych celach”, zlecić przetwarzanie w jej własnym imieniu i wyłącznie według jej własnych poleceń usługodawcom (zwanym podmiotami przetwarzającymi dane na podstawie umowy) stanowiącym część Grupy SWISS KRONO lub zewnętrznym, z siedzibą w Niemczech lub innych krajach. SWISS KRONO zachowuje kontrolę nad danymi osobowymi użytkownika i pozostaje w całości za nie odpowiedzialna, stosując przy zlecaniu przetwarzania wymagane obowiązującymi przepisami odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące dane.

Sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub kancelariom prawnym, jeśli jest to dopuszczone prawem i niezbędne do wykonania obowiązku prawnego bądź ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Biurom informacji kredytowej i innym spółkom w kontekście podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu, zapobiegania oszustwom i windykacji zadłużenia.

We wszystkich innych przypadkach SWISS KRONO ujawnia dane osobowe użytkownika tylko na jego żądanie lub jeśli użytkownik udzieli SWISS KRONO zgody w przypadkach, gdy SWISS KRONO ma obowiązek uzyskania zgody na podstawie obowiązujących ustaw lub rozporządzeń, postanowienia sądu lub organu nadzoru, bądź gdy SWISS KRONO podejrzewa działania oszukańcze lub czyn przestępny.

OKRES ZACHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

SWISS KRONO zachowuje dane osobowe użytkownika przez okres wymagany do realizacji celów świadczenia żądanych przez użytkownika usług, produktów lub informacji oraz zarządzania relacją biznesową z użytkownikiem.

Jeśli użytkownik poprosił SWISS KRONO o niekontaktowanie się z nim, SWISS KRONO zachowa te informacje do momentu zakończenia przetwarzania tej prośby.

Ponadto SWISS KRONO ma obowiązek zachowywać niektóre dane osobowe przez pewien okres (np. w związku z transakcjami biznesowymi) zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeśli nie są już potrzebne do tych celów.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Z zastrzeżeniem niektórych okoliczności prawnych użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych bądź ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych lub zażądać ich przeniesienia.

W szczególności użytkownik ma prawo żądać egzemplarza danych osobowych, które SWISS KRONO przechowuje w jego imieniu. Jeśli jednak użytkownik wysunie to żądanie kilkukrotnie, SWISS KRONO może poprosić go o wniesienie zasadnej opłaty.

Szczegółowe informacje o prawach użytkownika do prywatności znajdują się w art. 15-22 RODO. Ponieważ SWISS KRONO dba o zapewnienie, aby dane użytkownika były dokładne i aktualne, użytkownik może również poprosić SWISS KRONO o poprawienie lub usunięcie informacji, które jego zdaniem są błędne.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, nadal może ją cofnąć ze skutkiem przyszłym, tj. cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody SWISS KRONO może przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje inny prawny powód przetwarzania.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś z powyższych uprawnień, prosimy o wysłanie opisu stosownych danych osobowych z podaniem danych o tożsamości w postaci imienia i nazwiska, numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego SWISS KRONO) i daty urodzenia, korzystając z danych do kontaktu podanych poniżej.

SWISS KRONO może wymagać okazania dodatkowego dowodu tożsamości (w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii paszportu lub krajowego dowodu osobistego) w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem.

SWISS KRONO starannie rozważy prośbę użytkownika i potencjalnie może również skontaktować się z nim w celu omówienia najlepszego sposobu wykonania uprawnienia.

W przypadku problemów lub skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez SWISS KRONO danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z użyciem wymienionych poniżej danych do kontaktu, co pozwoli na dalsze zbadanie sprawy.

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z odpowiedzi SWISS KRONO lub uważa, że jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru nad danymi osobowymi w jego kraju.

Organem nadzoru właściwym wobec SWISS KRONO jest:

Szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC)

Adrian Lobsiger
Feldeggweg 1
3003 Berno, Szwajcaria
Telefon: +41 58 462 43 95
Faks: +41 58 462 99 96
E-mail: contact20@edoeb.admin.ch
www.edoeb.admin.ch

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik przekazuje dane osobowe SWISS KRONO zasadniczo dobrowolnie. Ogólnie mówiąc, z nieprzekazaniem danych osobowych nie wiążą się żadne ujemne konsekwencje.

W niektórych przypadkach jednak SWISS KRONO nie może podjąć działań, jeśli nie posiada pewnych elementów danych osobowych użytkownika, na przykład jeśli dane te są niezbędne do przetwarzania zamówień, udostępnienia notowań lub biuletynów internetowych bądź sprawdzenia użytkownika w zakresie wymaganym prawem.

W takich przypadkach SWISS KRONO niestety nie może spełnić prośby użytkownika, jeśli nie posiada istotnych danych osobowych

ZMIANY OŚWIADCZENIA

Niniejsze oświadczenie o prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w maju 2018

SWISS KRONO może w danym czasie aktualizować niniejsze oświadczenie, aby uwzględnić zmiany w sposobie korzystania z danych osobowych lub wymogach prawnych.

Zalecamy zatem, aby użytkownik okresowo zapoznawał się z treścią oświadczenia.

Zmiany oświadczenia o prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania w witrynie.

KONTAKT ZE SWISS KRONO

Jeśli użytkownik ma pytania lub uwagi bądź chce skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem:

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Telefon: +41 (0)41 419 03 20
E-mail: dataprotection@swisskrono.com